การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress II 30 เมษายน 2561, Copyright © 2018-2019คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาmcucongress2@gmail.com